Правила и условия

С влизането в сайта registerbg.net вие приемате настоящите общи условия.

Сайтът registerbg.net е информационна и включва реклама и обяви на продукти и услуги на фирми, както и на рекламни материали. Информацията, която получавате в сайта няма никакви правни задължения.

Въпреки, че registerbg.net полага усилия да гарантира истинността на информацията в портала, поради естеството на интернет такива гаранции не са възможни. Затова registerbg.net не поема отговорност за никакво съдържание на сайта, нито за неговата точност и автентичност.  Информацията за фирмите в каталога се обновява постоянно и ние няма как да следим действията на рекламодателите в сайта.

Registerbg.net има право по всяко време да прави промени по дизайна на профилите, както и по информацията в тях по свое усмотрение, без да се задължава да уведоми нито собствениците нито потребителите в сайта.

Използвайки registerbg.net вие се задължавате да:

Използвате коректна и точна информация за представяне на услугата.

Да не накърнявате достойнството и чувствата на потребителите в сайта.

Да не разпространявате накърняващи, политически, религиозни или терористични материали, както и такива, които биха могли да се тълкуват като такива.

Да не разпространявате нежелани, спамерски или неоторизирани рекламни материали

Да публикувате повече от една обява за една и съща услуга, дори когато същата е с различни снимки или текст.

Ако някой потребител в сайта използва рекламни материали, защитени от авторски права, тяхното нарушение е единствено и само негова отговорност и registerbg.net не носи отговорност да следи за спазването на авторските права и тяхната неприкосновеност.

Ние от registerbg.net не се задължаваме да следим за злоупотреби с търговски марки, както и текстове и изображения защитени от авторски права.

Отговорност

Registerbg.net не носи отговорност за:

Коректността и актуалността на информацията в сайта

Услугите не отговарят на вашите изисквания или очаквания

Непрекъснатия достъп до сайта

Пропуснати ползи или нанесени вреди

Registerbg.net не може да поема никакви задължения за обезщетяване по отношение на преки косвени, причинно обуславени или особени щети, възникнали по какъвто и да е начин с достъпа до сайта.

Всеки който нарушава правилата в сайта може да бъде блокиран без предупреждение, а профила в сайта да бъде закрит. При повторно нарушение можем да предприемем всякакви мерки, за да ограничим достъпа до платформата.