Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД консултира и подпомага фирмите в тяхната дейност по прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд, и химичните вещества и смеси с цел опазване здравето и безопасността на работещи и потребители.

„Санико Трейд” ЕООД е дружество, базирано в град София, което развива своята дейност на територията на страната и чужбина. Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи богат опит в оценката на риска, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси.
„Санико Трейд” ЕООД е утвърдено и наложено дружество на пазара в този бранш и се радва на доверие от страна на клиенти и партньори.


Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД
Дейностите, които компанията извършва са :
– оценяват условията на труд на работните места на служителите ;
– консултират и подпомагат работодателя по всички въпроси, свързани с трудовия процес;
– оценяват риска за работниците на работните места – влияние на химикали и други опасни вещества;
– разработват препоръки по нормативни документи ;
– наблюдават здравословното състояние на служителите ;
– разработват мерки за отстраняване на риска за здравето на служителите ;
– обучават длъжностни лица и работници за правилата за опазване на здравето ;
– периодично организират профилактични медицински прегледи ;

Службата по трудова медицина към „САНИКО ТРЕЙД” ЕООД е създадена и успешно работи повече от 15 години. Регистрирана е в Министерство на здравеопазването през 2002 г. и е пререгистрирана съгласно изискванията на Закона за здрвословни и безопасни условия на труд с УДОСТОВЕРЕНИЕ № 003-3/07.02.2012 г.
Службата по трудова медицина обслужва предприятия от сферата на следните икономически дейности:
 Образование;
 Здравеопазване;
 Ветеринарномедицинска дейност;
 Административни и спомагателни офис дейности;
 Държавно управление;
 Производство на химични продукти;
 Производство на метални изделия;
 Производство на мебели;
 Производство на хранителни продукти;
 Сухопътен транспорт;
 Търговия;
 Охранителна дейност.

В Службата по трудова медицина работят високо квалифицирани специалисти и консултанти с дългогодишен практически и административен опит в областта на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд, опасните химични вещества и смеси.

Служба по трудова медицина

Оценете ни и Напиши отзив

Вашата оценка за тази обява

angry
crying
sleeping
smily
cool
Избери

Препоръчваме Ви коментара да бъде най-малко 140 символа дълъг